Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae Epicollect5 yn wefan ac yn ap ffôn symudol rhad ac am ddim sydd yn galluogi grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr unigol i gofnodi eu hymgyrchoedd glanhau yn gyflym ac yn hawdd.  Mae ein Hybiau Codi Sbwriel hefyd yn gwneud defnydd o Epicollect5 i ddangos ble mae’r offer a fenthycwyd yn cael eu defnyddio. 

Cafodd Epicollect5 ei ddatblygu’n wreiddiol yng Ngholeg Imperial Llundain i helpu ymchwilwyr proffesiynol a ‘gwyddonwyr dinesig’ i gasglu data yn y maes.  Mae’r llwyfan casglu data, sydd am ddim ac wedi ei ariannu gan Sefydliad Ymddiriedolaeth Wellcome, wedi cael ei ddefnyddio mewn ystod eang o brosiectau – o astudio lledaenu afiechydon a chofnodi safleoedd archeolegol, i fonitro rhywogaethau prin o anifeiliaid a phlanhigion. 

Bydd y data amser real sydd yn cael ei gasglu trwy Epicollect5 yn cael ei drawsnewid yn fapiau ac yn cael ei rannu ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol – fydd yn helpu i bwysleisio sut gall ymdrechion unigolion a grwpiau gyfrannu at y ‘darlun cyflawn’.  Bydd y data yn helpu i ddangos ble mae’r grwpiau yn weithredol ar draws Cymru, ble mae ymgyrchoedd codi sbwriel yn digwydd yn rheolaidd, ac yn helpu i nodi ble nad oes gweithgareddau o’r fath yn digwydd er mwyn ein helpu i flaenoriaethu gweithredoedd.  

Bydd modd i ddefnyddwyr gael gafael ar eu gwybodaeth eu hunain unrhyw bryd i gynorthwyo eu ceisiadau eu hunain am grant, neu i gael cofnod parhaus a dibynadwy o’u gweithgaredd i’w rannu gyda’u cymuned leol, gwneuthurwyr polisïau, noddwyr a chynllunwyr.

Dwedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wneud bywyd mor hawdd â phosibl i’n gwirfoddolwyr, ein staff a’n partneriaid.  Mae lleihau’r amser sy’n cael ei dreulio ar adrodd yn rhan bwysig o hyn ac rydym yn siŵr y bydd Epicollect5 yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae hefyd yn ein galluogi i fapio gweithgaredd yn ofodol am y tro cyntaf.  

Hoffem ddiolch i’n Harwyr Sbwriel, grwpiau cymunedol a Rheolwyr Hybiau am eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd parhaus.  Edrychwn ymlaen at eich gweld ar ein mapiau! 

Roedd Sue o Godwyr Sbwriel Celtic Horizons yng Nghasnewydd, yn un o’r gwirfoddolwyr cyntaf i roi cynnig ar ap Epicollect5: 

Mae’r ap yn ffordd hawdd o gofnodi canlyniadau codi sbwriel ac i amlygu problemau fel tipio anghyfreithlon a sbwriel yn ymwneud â chyffuriau gyda Cadwch Gymru’n Daclus.  Mae hefyd yn wych ar gyfer cadw manylion eich ymgyrchoedd codi sbwriel - ble, pryd, faint gafodd ei gasglu - ac yn rhoi cynrychiolaeth weledol o niferoedd a lleoliadau ar gyfer adborth grŵp.

Gallwch ddewis cofnodi canlyniadau eich ymgyrch codi sbwriel ar leoliad trwy’r ap, neu eu lanlwytho yn nes ymlaen trwy’r wefan.  Mae’r naill neu’r llall yn ffordd hawdd o wneud hyn. 

Mae Epicollect5 ar gael ar Android a dyfeisiadau Apple.

Oes gennych chi ddiddordeb yn defnyddio Epicollect5? Gall ein Swyddog Data a GIS Alex Makovics eich tywys drwy’r system cam wrth gam.  Rydym hefyd wedi creu tiwtorialau fideo defnyddiol.

Sut i ddefnyddio apEpicollect5

Sut i ddefnyddio gwefan Epicollect5

New data collection app makes recording clean-ups quick and easy