Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn lansio cynllun peilot newydd i gadw cŵn yn fwy diogel a phalmentydd yn lanach trwy droi siacedi llachar yn gotiau cŵn.

Gan barhau eu partneriaeth gyda Lisa Broom o Gaerdydd, a weithiodd ar y prosiect bin car llwyddiannus gyda Chadwch Gymru’n Daclus, bydd deunydd sy’n cael ei  roi gan weithwyr adeiladu yn cael ei droi’n gotiau thermol, clustogog, diddos ar gyfer cŵn. Bydd y cotiau cŵn yn cynnwys poced ddefnyddiol ar gyfer bagiau baw cŵn i helpu i gadw strydoedd a pharciau’n lân. 

Mae’n wych ymuno gyda Chadwch Gymru’n Daclus unwaith eto i fynd i’r afael â gwastraff a sbwriel, gan ganolbwyntio y tro hwn ar ein cyfeillion pedair coes. Does neb yn hoffi gweld baw cŵn ar hyd y lle a’n gobaith yw y bydd y cotiau hyn yn helpu perchnogion cŵni fod yn lân tra’n cadw eu ci yn gynnes, yn ddiogel ac yn sych ar yr un pryd.

Lisa Broom, Monkey and Mess

Rydyn ni'n falch iawn o gefnogi Cadwch Gymru'n Daclus trwy roi ein hen siacedi llachar a'n gweld yn cael eu hail-greu mewn i siacedi cŵn. Mae'n hanfodol i ni fel busnes cyfrifol, yn hytrach na dim ond taflu eitemau i ffwrdd ac o bosibl eu tirlenwi, rydym yn meddwl mewn ffordd fwy cylchol ac yn nodi pwy allai elwa ar ein hepgor. Roedd y syniad o siacedi cŵn yn ymddangos yn ffordd wych o ymestyn bywyd ein siacedi llachar, felly rydyn ni wrth ein bodd y gall Cadwch Gymru'n Daclus defnyddio nhw.

Miles Thomas, Castleoak

Yn ôl adroddiad Cymru Gyfan diweddaraf Cadwch Gymru’n Daclus “Pa Mor Lân Yw Ein Strydoedd?” cofnodwyd baw cŵn ar 8.6% o’r strydoedd a arolygwyd sef y ffigur isaf hyd hyn hyn. Mae digon i’w wneud o hyd i sicrhau bod strydoedd Cymru’n rhydd rhag baw cŵn a bod yr holl berchnogion cŵn yn cymryd y cyfrifoldeb o lanhau ar ôl eu ci.

Mae baw cŵn yn dal yn broblem ddifrifol a pheryglus i lawer o gymdogaethau yng Nghymru.  Trwy annog pobl i lanhau ar ôl eu ci a’i waredu’n gyfrifol, ein gobaith yw y bydd llai o faw cŵnyn ein mannau gwyrdd a bydd gennym ardaloedd glân a diogel i bawb eu mwynhau. Mae ein neges yn syml – yn y bag, yn y bin neu ewch ag ef adref!

Louise Tambini, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cadwch Gymru’n Daclus

Bydd pob cot yn cael ei gwneud yn ôl y gofyn, a bydd yr holl elw’n mynd i Gadwch Gymru’n Daclus sydd yn cefnogi gwirfoddolwyr ar draws y wlad i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Bydd prynu un o’r cotiau cŵn hyn nid yn unig yn helpu i fynd i’r afael â baw cŵn ar strydoedd Cymru, ond bydd hefyd yn helpu economi Cymru ac yn sicrhau bod hen ddefnydd yn cael ei droi’n rhywbeth defnyddiol.

 

Bydd y cotiau cŵn yn cael eu gwneud i orchymyn gan Lisa Broom trwy ei siop Ebay

Defnyddiwch yr hashtag #tidywoofs ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos eich ci yn ei siaced llachr!

Recycling donated hi vis jackets into dog coats