Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym wedi rhyddhau ein Hadroddiad Cymru Gyfan diweddaraf - ‘Pa Mor Lân yw ein Strydoedd?’- adroddiad annibynnol, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd yn rhoi ‘cipolwg’ ar sbwriel a materion eraill yn ymwneud ag ansawdd yr amgylchedd lleol.

Mae penawdau Adroddiad Cymru Gyfan 2016-17 yn cynnwys:

  • Baw cŵn wedi ei gofnodi ar 8.9% o’n strydoedd – y ffigur isaf erioed
  • Sbwriel yn ymwneud â smygu wedi ei gofnodi ar 80.2% o’n strydoedd – y ffigur isaf erioed
  • Mae sbwriel diodydd, melysion a bwyd i gyd wedi gostwng.
  • Daw mwy o sbwriel gan gerddwyr nag unrhyw ffynhonnell arall - 88.4% o’n strydoedd
  • Cofnodwyd sbwriel domestig ar 63.5% o’n strydoedd

Mae’r adroddiad hefyd yn amlygu costau uniongyrchol ac anuniongyrchol ansawdd amgylchedd lleol gwael.

Dywedodd Jemma Bere, Rheolwr Polisi ac Ymchwil

 Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl ac y gall y buddion gael effaith fawr ar ein cymunedau, ar iechyd a llesiant a’r economi.

Mae adroddiad eleni yn dangos canlyniadau addawol yn ymwneud â rhai o faterion mwyaf ein gwlad yn ymwneud â sbwriel. Ond er bod cynnydd yn cael ei wneud, mae sbwriel yn dal yn broblem wirioneddol a pharhaus i lawer o gymunedau.

Nid oes rhaid i bethau fod fel hyn – gellir osgoi pob sbwriel!  Mae angen i ni sylweddoli gwerth gwastraff a’r niwed y mae’n ei wneud pan gaiff ei ollwng yn anghyfrifol.  Gallwn i gyd chwarae rhan fach ond arwyddocaol yn gofalu am ein hamgylchedd.

Mae’r adroddiad yn cael ei lansio mewn fforwm cenedlaethol o randdeiliaid awdurdod lleol fydd yn trafod yr heriau a’r atebion i rai o’r materion a godwyd yn yr adroddiad hwn.

Mae adroddiad llawn ‘Pa Mor Lân yw ein Strydoedd?’ ar gael yma

Street cleanliness report shows promising signs