Mae’n rhaid i awdurdodau lleol yn ôl y gyfraith gadw eu tir yn lân.

Bob blwyddyn, mae angen i bob awdurdod lleol yng Nghymru, ynghyd â Chadwch Gymru’n Daclus, gynnal arolygon glanweithdra strydoedd. Mae pob arolwg ar yr un dull, a defnyddir y data i gyfrifo Dangosydd Perfformiad Cymru ar gyfer Streetscene, a ddefnyddir i fesur sut mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn cynnig hyfforddiant ar yr arolwg hwn.  Gellir ei ddarparu yn Gymraeg neu yn Saesneg ac mae’n addas ar gyfer unrhyw un sydd yn gysylltiedig â glanhau strydoedd neu â diddordeb yn y maes.

Mae’r hyfforddiant yn rhoi canllaw cam wrth gam i’r arolwg a’r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch i fanteisio i’r eithaf arno, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau, yn cynnwys:

  • Sesiynau ystafell ddosbarth ymgysylltiol
  • Ymarferion ymarferol yn yr awyr agored
  • Elfennau rhyngweithiol
  • Gwaith grŵp

Byddwn yn rhoi deunydd casglu data papur ac electronig i chi y gallwch ei ddefnyddio wrth i chi roi’r hyfforddiant ar waith. Byddwn hefyd yn darparu gwasanaeth olrhain am ddim os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd angen cymorth ychwanegol arnoch ar ôl y sesiwn.

Gellir trefnu’r hyfforddiant hanner diwrnod cynhwysfawr ar ddyddiad o’ch dewis a gellir ei gynnal yn eich canolfan, yn rhanbarthol neu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae’r sesiwn ffurfiol yn addas ar gyfer pob lefel, p’un ag ydych yn newydd i’r maes gwaith hwn neu angen sesiwn gloywi.