Mae tystiolaeth aruthrol bod mannau gwyrdd hygyrch yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a chorfforol, fel cam ataliol ac fel triniaeth.  Gyda chyfran cyllideb Llywodraeth Cymru sy’n cael ei gwario ar iechyd yn cynyddu bob blwyddyn, a chyda phroblemau iechyd meddwl yn costio £7.2 biliwn y flwyddyn ar gyfartaledd, mae’n dod yn gynyddol amlwg bod angen cyflwyno gwirfoddoli gwyrdd i ddarpariaeth iechyd prif ffrwd Cymru.

Ond nid yn unig i ni mae mannau gwyrdd o fudd.  Mae creu hafan fioamrywiol lle gall natur ffynnu yn bwydo i mewn i'r fenter fyd-eang ehangach i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.

Rydym eisiau i lywodraeth nesaf Cymru:

  1. Gefnogi creu gwasanaeth iechyd ‘naturiol’, gan osod gwirfoddoli gwyrdd mewn gofal iechyd prif ffrwd, gyda chymorth buddsoddiad hirdymor yn y sector cyhoeddus.
  2. Cyflwyno diogelwch cyfreithiol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd cyhoeddus a chyflwyno dyletswydd statudol i reoli’r rhain i safon y Faner Werdd erbyn 2025.
  3. Cydnabod effaith costau ychwanegol ar gyfer cyrchfannau ymwelwyr ac ystyried cyflwyno ardoll ar lety / gwasanaethau ymwelwyr i gefnogi a hyrwyddo diogelu’r amgylchedd naturiol lleol.
  4. Ymrwymo i fuddsoddi mewn rhaglenni sy’n cyflwyno mannau gwyrdd hygyrch i bawb.