Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

A wyddoch chi, pe byddai pawb ar draws y Byd yn byw fel ni yn y Deyrnas Unedig, byddai angen bron 3 planed fel y Ddaear i’n cefnogi!  Mae hyn yn golygu darparu bwyd, adnoddau, ocsigen, dŵr glân a phethau eraill y mae ein ffordd o fyw yn galw amdanynt.

Yn amlwg, nid yw hyn yn ffordd gynaliadwy o fyw ac mae’n arwain at heriau enfawr ar draws y Byd y mae angen i ni i gyd ddod ynghyd i’w goresgyn.  Mae popeth yr ydym yn ei wneud, ei brynu a’i fwyta yn cael effaith; rhai yn fwy nag eraill.  Byddem felly wrth ein bodd pe byddech yn ymuno â ni i ddathlu ein Byd Bendigedig ac ymuno â ni ble bynnag yr ydych yn byw, ar gyfer Picnic Un Blaned.

 

Beth yw Picnic Un Blaned?

Mae Picnic Un Blaned yn bicnic sydd yn dda i chi a’ch planed.  Rydym yn eich annog i ddefnyddio cymaint o gynhwysion â phosibl sydd yn lleol ac yn dymhorol, wedi eu tyfu’n organig neu’n foesegol (Masnach Deg, wedi eu tyfu neu’n tarddu’n lleol) tra’n sicrhau hefyd eich bod yn lleihau eich gwastraff a’ch pecynnau bwyd.

 

Gyda phwy y gallwn gael Picnic Un Blaned? 

Unrhyw un!  Gallech gael un gyda’ch dosbarth yn yr ysgol, eich ffrindiau, eich cydweithwyr neu ar eich pen eich hun.  Pwy bynnag yr ydych yn cael eich picnic gyda nhw, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol a chadw’n ddiogel o ran Covid.

 

Pryd gallwn gael Picnic Un Blaned?

Rydym yn cael diwrnod Picnic Un Blaned, mewn partneriaeth â Keep Scotland Beautiful, ar 16 Mehefin 2021.  Nid oes rhaid i chi ymuno â ni ar y diwrnod hwn fodd bynnag, gall unrhyw ddiwrnod (neu bob dydd hyd yn oed) fod yn ddiwrnod Picnic Un Blaned!

 

Sut gallwn gynllunio ar gyfer Picnic Un Blaned?

  • Defnyddiwch botel ddŵr y gellir ei hail-lenwi ar gyfer eich diod (mae 16 Mehefin hefyd yn Ddiwrnod Ail-lenwi’r Byd Diwrnod Ail-lenwi’r Byd | Ail-lenwi | Ymunwch â’r Chwyldro Ail-lenwi, 16 Mehefin 2021)
  • Defnyddiwch focs bwyd, gorchudd cwyr neu ddeunydd pecynnu aml-ddefnydd arall i storio eich bwyd
  • Ceisiwch osgoi deunydd pecynnu untro.
  • Meddyliwch am y bwyd yr ydych yn ei fwyta, allwch chi gynllunio ar gyfer mwy na 4 lliw?
  • Cynlluniwch eich pryd, allwch chi ddefnyddio bwyd tymhorol sy’n tarddu’n lleol? Defnyddiwch y rhestr hon o gynnyrch tymhorol i’ch helpu i gynllunio. (dolen)
  • Ceisiwch ddewis organig os yn bosibl gan fod hyn yn sicrhau eich bod yn osgoi gwrteithwyr, plaladdwyr ac ychwanegion artiffisial. Mae hefyd yn sicrhau bod bywyd gwyllt yn cael ei annog ar y fferm organig.
  • Faint fyddwch chi’n ei fwyta? Meddyliwch am yr hyn sydd ei angen arnoch mewn gwirionedd a cheisiwch beidio â chael llawer o fwyd dros ben fydd yn cael ei wastraffu.
  • Ceisiwch osgoi bwydydd wedi eu prosesu am y gallai’r cynhwysion ddod o unrhyw le a gallent gael eu cysylltu â datgoedwigo neu arferion ffermio niweidiol.
  • Ceisiwch ddewis bwydydd ag ôl-troed carbon isel, felly ychydig yn llai o gig efallai ac ychydig mwy o fwydydd wedi eu gwneud o lysiau.

Dyma rai logos defnyddiol i edrych amdanynt pan fyddwch yn dewis eich bwyd:

                  

Rhannu eich picnic

Byddem wrth ein bodd yn clywed sut mae eich picnic yn mynd, pa fwyd blasus sydd gennych, unrhyw fannau cyffrous yr ydych yn eu dewis i gael picnic ac yn arbennig eich awgrymiadau am ryseitiau Un Blaned.  Gallwch rannu gyda ni gan ddefnyddio #PicnicUnBlaned ar Twitter, Facebook neu Instagram. Anfonwch ebost atom yn [email protected]

One Planet Picnic

Booking for this event has now closed.